4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN VT.KN

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN VT.KN Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2019
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet và viễn thông. Dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, lưu trữ cơ sở dữ liệu. Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN VT.KN