Công ty TNHH Daniel Baker Consulting

GENERAL MANAGER_TỔNG GIÁM ĐỐC (HCMC)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
  • Career Level Tổng Giám đốc
  • Experience > 10 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry Dịch vụ khách hàng , Quản lý điều hành , Tư vấn

Job Description

- Organize the implementation of the Owner’s resolutions and decisions;
  Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu;
- Make decisions on issues concerning the company’s business activities;
  
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Organize the implementation of the company’s business and investment plans;
  
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
- Negotiating and signing economic contracts on behalf of the company;
  
Đại diện công ty đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Working with the company’s foreign partners in Oceania; Use existing relationships to create a customer database of businesses in the Oceania looking to expand into new markets;
  
Đại diện công ty làm việc với các đối tác nước ngoài của công ty tại Châu Úc; Khai thác các mối quan hệ có sẵn để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng là các doanh nghiệp tại Châu Úc muốn mở rộng thị trường;
- Establishing a business bridge between business associations and trade promotion organizations in Oceania with partners in Vietnam such as the Australian Business Association in Vietnam (Auscham);
  
Thiết lập cầu nối kinh doanh giữa hiệp hội doanh nhân và các tổ chức xúc tiến thương mại tại Châu Úc với các đối tác tại Việt Nam như Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (Auscham);
- Every year in Sydney and Melbourne, participate in and represent the company at international events, exhibitions, and fairs, and have the potential to place the company in the top 20 active members of the aforementioned events (shortlisted by the organizing committee);
  
Tham gia và đại diện công ty tại các sự kiện quốc tế, triển lãm, hội chợ định kỳ hàng năm tại Sydney và Melbourne và có thể khiến công ty trở thành top 20 thành viên tích cực của các sự kiện trên (lọt danh sách đề cử của ban tổ chức);
- Responsible for bringing the company to become an official member of the Australian Business Association in Vietnam and into the list of businesses encouraged by the Australian government to choose to do business in Asia;
 
 Chịu trách nhiệm đưa công ty trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam và lọt vào danh mục các doanh nghiệp được chính phủ Úc khuyến khích lựa chọn hợp tác kinh doanh tại Châu Á;
- To be accountable to the Owner for the Company’s financial results;
  
Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về kết quả kinh doanh của Công Ty;
- Proposing an organizational structure plan for the company; 
 
 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
- Proposing a strategy for utilizing profits or dealing with losses in business;
  Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Under the direction of the Owner, recruit, sign labor contracts with employees, and sign service contracts with partners and customers;
  
Tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động với người lao động và ký các hợp đồng dịch vụ với đối tác, khách hàng theo sự chỉ đạo của Chủ Sở Hữu;
- Other rights and obligations are subject to the Legal Representative’s responsibility and the labor contract signed with the company.
  
Quyền và nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của Đại Diện Pháp Luật và hợp đồng lao động ký kết với công ty.

 
* Benefits/ Quyền lợi:
- Competitive salary/
Lương cạnh tranh
- Other benefits as in the law/ Phúc lợi theo quy định của pháp luật
Private insurance/ Bảo hiểm cá nhân
13th month salary/ Lương tháng 13
Healthcare plan for family/ Bảo hiểm cho gia đình
Bonus base on business performance.

Requirement

- Having worked for over 10 years as a Manager in the field of business consulting and management in Australia and Australia, as well as being responsible for the company's daily business activities;
 
 Có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm tại vị trí Nhà quản lý trong lĩnh vực tư vấn, quản lý kinh doanh tại Châu Úc và Australia, cũng như chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

- Bachelor’s degree in economics or higher is required;
  
Bằng cử nhân kinh tế trở lên;

- Fluent English, ability to communicate as a native or IELTS 8.5 or higher, British - Australia accent and understanding Australia and Oceania business cultures;
  
Trình độ tiếng Anh tương đương người bản xứ hoặc có chứng chỉ IELTS 8.5 trở đi, giọng Anh – Úc và am hiểu văn hoá kinh doanh Australia và châu Úc;

- Have worked for at least 5 years in Sydney or Melbourne (Australia);
  
Đã làm việc tối thiểu 05 năm tại Sydney hoặc Melbourne (Australia);

- Experience working in trade promotion organizations in Australia and being a member of Entrepreneurs Association in Australia for at least the last 3 years is required;
  
Kinh nghiệm làm việc các tổ chức xúc tiến thương mại tại Australia và là thành viên của Hiệp hội doanh nhân tại Australia tối thiểu 3 năm gần đây là được yêu cầu;

- Ability to build, plan, and operate a system, train employees, lead a team, improve skills and experience, and transfer consulting processes and standards to team members. The General Manager is both a representative of the company's brand and reputation, as well as the person who lays the groundwork for future growth of the information and communication technology business.
  Có khả năng xây dựng, lập kế hoạch, điều hành hệ thống, đào tạo nhân viên, dẫn dắt đội nhóm, chịu trách nhiệm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm và chuyển giao các quy trình, tiêu chuẩn tư vấn cho các thành viên trong đội. Tổng Giám Đốc vừa là đại diện về thương hiệu, uy tín của công ty, vừa là người xây nền móng cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh công nghệ thông tin và truyền thông trong tương lai.

* Other requirements/ Yêu cầu khác:
- Work locatio
n/ Làm việc tại văn phòng: Tầng lửng, 197 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa-Kao, Quận 1, HCMC , TPHCM
Travel intensity/ Cường độ đi công tác: High/Cao

Required skills

Related Jobs