maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Tin trên trang chủ

Hướng dẫn thao tác Quản lý Nghề nghiệp

Hướng dẫn thao tác Quản lý Nghề nghiệp
1. Sau khi Đăng nhập, Hệ thống cho Phép Ứng viên truy cập mục Quản lý Nghề Nghiệp2. Hệ thống tự động tìm kiếm các Công việc phù hợp với Hồ sơ đã đăng3. Hiển thị Danh sách, lịch sử Ứng tuyển Việc làm của bạn4. Lưu Danh sách các Công việc bạn yêu thích
5. Xem Danh sách Nhà tuyển dụng đã xem Hồ sơ của bạn
6. Chuyên mục Quản lý hồ sơ cho phép bạn xem, sửa, nâng cấp Hồ sơ trên hệ thống
7. Mỗi khi bạn Ứng tuyển việc làm Hệ thống sẽ thông báo mail trực tiếp tới mail Nhà tuyển dụng được biết
8. Hệ thống cũng sẽ gửi mail tới hòm thư Thông báo bạn vừa ứng tuyển một việc làm mới
9. Hàng tuần, Hệ thống cũng sẽ tự động gửi Danh sách Việc làm phù hợp với Hồ sơ của bạn vào hòm mail bạn đăng ký để nhắc bạn việc làm mới.

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng