Công ty cổ phần tập đoàn IDD

Kế toán giá thành

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $350
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

* Kế toán giá thành

- Kiểm soát tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu , vật tư nhân công, khấu hao tài sản.

- Quản lý, cung cấp vật tư, vật liệu cho sản xuất, thanh toán cho nhà cung cấp .

- Báo cáo nhập xuất tồn hao hụt : Kiểm soát số lượng NVL xuất cho sản xuất theo định mức, kế hoạch

-Kiểm soát số lượng tồn thực tế so với kho . Lập và tổng hợp báo cáo NVL, hàng hóa , nhà cung cấp

- Kế hoạch kiểm kê : Xây dựng và gửi Kế hoạch kiểm kê định kỳ tới các bộ phận liên quan . Đối chiếu số liệu tồn thực tế so với định mức và sổ sách.

* Kế toán công nợ:

 - Công nợ tạm ứng :

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát các thủ tục thanh toán, tạm ứng theo đúng quy định của Công ty.

+ Kiểm soát hoạt động thanh toán, tạm ứng theo đúng các nguyên tắc quản lý tài chính.

- Công nợ phải trả:

+ Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả chi tiết theo báo giá có ký duyệt của KTT.

+ Kiểm tra, đối chiếu thường xuyên công nợ với các nhà cung cấp.

* Nhiệm vụ khác:

- Theo dõi, phản ánh, hoạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm, công nợ với nhà cung cấp tại nhà máy. Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

- Tổng hợp các Báo cáo: Doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

- Báo cáo giá thành sản phẩm., Báo cáo các cơ quan quản lý theo đúng qui đinh, biểu mẫu của nhà nước

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng TCKT

Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính ….

- Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại các công ty sản xuất

- Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu

- Kỹ năng tin học, vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp là một lợi thế.

Required skills

Related Jobs