4.5

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 48
  • Founded Since 1998
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

1. Chấp hành các quy chế, nội duy, quy định của Học viện
2. Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạ và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo
3. Nghiên cứu, phát triển ứng dụng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng đào tạo
4. Giữ gìn phẩm chất uy tín, danh dự của giảng viên
5. Tôn trọng nhân cách của người học
6. Tham gia quản lý và giám sát Học viện, tham gia công tác Đảng, Đoàn thể và công tác khác.
7. Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tiếng Anh và phương pháp giảng dạy.
8. Hoàn thành các nhiệm vụ do Giám đốc giao

 

Office Photos

Active Jobs From KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM