HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN THUÊ CHUYÊN GIA TIẾN CỬ NHÂN TÀI

Thỏa thuận tiến cử nhân tài

Thỏa thuận tiến cử nhân tàiMọi doanh nghiệp đều có thể tham gia tuyển dụng qua mạng chuyên gia tại talentbold hunting. 

Để đảm bảo quyền lợi cho Chuyên gia và Doanh nghiệp khi hợp tác Tiến Cử Nhân Tài. Doanh nghiệp xác nhận rằng, khi tham gia chương trình Tiến Cử Nhân Tài là đồng ý thỏa thuận sau được cung cấp từ TalentBold. Mọi chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi của mình, cần tiến hành ký kết thỏa thuận này với Doanh nghiệp trước khi tiến hành đề cử ứng viên.
Hai bên đồng ý thỏa thuận như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN THUÊ CHUYÊN GIA TIẾN CỬ NHÂN TÀI
TALENTBOLD-HUNTING
Số:      /HĐCG-DN/2021

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự. 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

 
Hôm nay, ngày ……. tháng ………. năm 2021
 

Hai bên gồm :
BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA): CÔNG TY ……………………………………………
Địa chỉ: ……………………..
Điện thoại: ………………….

Đại diện: Ông / Bà:…………………………………………………..
Chức vụ : Giám đốc.
MST: ……………………….
 
BÊN A (BÊN CHUYÊN GIA):  …………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………….
Website:
Đại diện: Ông / Bà ………………………………………………………………………………………

Chức vụ : ………………
Loại hình: Cá nhân………………… / Doanh nghiệp…………………..
MST: ………………………………………………………………………………………………..
 
Xét rằng :


- Bên A là một doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Chúng tôi có nhu cầu hợp tác với các chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp cùng hợp tác phát triển mảng Tiến Cử Nhân Tài bao gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định và đề cử Nhân sự trên Chuyên mục Tiến Cử Nhân Tài tại TalentBold Hunting Network.
- Bên A, bằng việc lựa chọn hình thức đăng tuyển Tiến Cử Nhân Tài, chấp nhận các điều khoản và không hủy ngang theo hợp đồng này, được công bố bởi TalentBold.
- Bên A, chấp nhận mức thưởng như đã thiết lập cho chuyên gia trong mục đăng tuyển và mức thưởng cho chuyên gia.
 

- Bên B là cá nhân, doanh nghiệp cam kết có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và có đủ tư cách pháp lý cũng như mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định Nhân sự cao cấp mà bên A triển khai
- Bên B, dưới sự đảm bảo pháp lý của mình, được khuyến nghị tiến hành ký kết mẫu hợp đồng này trước khi tiến cử ứng viên cho bên A làm cơ sở pháp lý thực hiện hợp đồng. 
Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:
 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
 

1.1. Bên A thuê và Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu trong mục  “Mô tả công việc & Quy trình làm việc” theo quy trình như sau:
Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và các tiêu chí của các vị trí đang cần Tiến Cử Nhân Tài mà Bên A cung cấp trên sàn giao dịch của https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai
Bước 2: Tiến hành Tìm kiếm, thẩm định và Tiến Cử Nhân Tài trực tiếp cho bên A theo mỗi yêu cầu tuyển dụng.
  • Tìm kiếm: Bên B tìm kiếm thông tin dự án bằng các phương pháp kết hợp, theo mối quan hệ chuyên gia
  • Đánh giá: Bên B đánh giá sự phù hợp của ứng viên dựa vào kinh nghiệm và bản mô tả công việc. Làm bản Đánh giá Ứng viên gửi kèm Hồ sơ ứng viên chi tiết cho Khách hàng của chúng tôi xem xém, lựa chọn phỏng vấn qua hệ thống phần mềm Tiến Cử Nhân Tài sau khi đã được bên A chấp nhận là Chuyên gia.
  • Đề cử: Sau những quy trình trên, Bên B sẽ gửi cho bên A những Ứng viên được coi là phù hợp nhất để Doanh nghiệp thẩm định và tổ chức phỏng vấn qua hệ thống. Khi bên B đề xuất ứng viên, hệ thống sẽ gửi thư xác nhận cho ứng viên, qua đó ứng viên sẽ xác nhận/ hoặc không xác nhận bên B là nhà đề cử hợp lý duy nhất cho Khách hàng của chúng tôi. Nếu ứng viên xác nhận, khách hàng của chúng tôi sẽ chấp nhận ứng viên bạn đề cử là hợp lệ và duy nhất.
  • Tổ chức phỏng vấn: khi được Doanh nghiệp lựa chọn phỏng vấn, ứng viên sẽ được xác nhận là do bên B tiến cử và Bên B có nghĩa vụ kết hợp với Doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu
  • Nhận thưởng: Khi ứng viên được bên B tiến cử mà được phỏng vấn thành công, được doanh nghiệp mời làm việc và đã tham gia làm việc tại Doanh nghiệp thì ứng viên được coi là đã Tiến cử Thành công. Bên A sẽ trao thưởng Tiến Cử Nhân Tài với mức thưởng như đã công bố cho bên B theo tiến trình làm việc của ứng viên khi có xác nhận từ ứng viên và doanh nghiệp.
1.2. Các công việc Tiến cử Nhân tài bên B được phép tham gia tại:  https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC 
 
2.1. Tiền công:
 

Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 dựa vào mỗi công việc được bên B tiến cử Nhân sự thành công cho bên A. Tiền công được trả cho bên B đã bao gồm 10% VAT. 

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thưởng sau khi ứng viên được giới thiệu vượt qua thời hạn thử việc 30 ngày và 50% còn lại khi ứng viên được mời làm việc chính thức tại bên A. Bên A sẽ thay mặt bên B, khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thưởng mà bên B thực hiện cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

2.2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:
 

Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ các khoản phí cố  định nào khác cho bên B ngoại trừ các dự án đặc biệt
 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
 
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
 - Đưa thông tin Tuyển dụng của Doanh nghiệp qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài lên chuyên mục Tiến cử Nhân tài để cộng đồng chuyên gia tiến cử https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai

- Chịu mọi trách nhiệm về tin tức mình đăng tuyển. Miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý về tin đăng tuyển đối với Talentbold
- Ký hợp đồng này với Chuyên gia để đảm bảo quyền lợi cho bên B
- Kết hợp với bên B xác nhận Chương trình Tiến cử Nhân tài thành công để làm cơ sở thanh toán ứng viên trúng tuyển 
- Thanh toán đầy đủ tiền công Tiến Cử Nhân Tài cho Bên B theo hợp đồng
- Chấp nhận thanh toán tiền thưởng tiến cử Nhân tài cho bên B trong vòng 12 tháng nếu tuyển ứng viên mà được bên B đề cử hợp lệ. 
 
3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
 

- Được hưởng phí Tuyển dụng khi thực hiện thành công Tiến Cử Nhân Tài như phần thưởng đã và hợp đồng đã được bên A công bố, ký kết.
- Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện. 
- Không chia sẻ hoặc làm lộ thông tin của khách hàng khi được bên A cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chưa có sự đồng ý của bên A bằng văn bản. 
-  Phối hợp với bên A thực hiện sắp xếp phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu.
- Phối hợp với bên A chăm sóc, kiểm tra, xác thực thông tin ứng viên trúng tuyển và ngày ứng viên đi làm để làm căn cứ thanh toán cho bên B theo quy định.
- Được bảo lưu và được bên A thanh toán phí Tiến cử Nhân tài cho ứng viên 12 tháng kể từ ngày bên B đề cử ứng viên hợp lệ.
 
ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC 
 
4.1. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.
 

4.2. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, hai bên có thể thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi đó, bên muốn chấm dứt/tạm ngưng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là 1 tháng trước khi muốn chấm dứt hay tạm ngưng.
 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.
 

Hai bên thừa nhận rằng luật áp dụng của hợp đồng này là luật Việt nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày ký và tự hết hạn nếu không được ký hợp đồng gia hạn tiếp theo. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.
 

  Đại diện bên A                                                                                              Đại diện bên B