4.5

Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Add a review
 • Share:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Components Overview

 • Company Size > 10-50
 • Posted Jobs 8
 • Viewed 612
 • Founded Since
 • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Viện Nghiên cứu Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị tự chủ trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập. 

Từ năm 2020, Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phê duyệt đề án nâng cấp Viện Nghiên cứu Kinh doanh thành Viện Nghiên cứu xuất sắc UEH giai đoạn 2020-2025.

Các hoạt động chính của Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm:

 • Triển khai thực hiện nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế, tìm kiếm và triển khai hợp tác trong nước và quốc tế đối với các đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu công bố quốc tế.
 • Triển khai các nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, thương hiệu địa phương và sức cạnh tranh của các địa phương.
 • Viện Nghiên cứu Kinh doanh cũng là đơn vị thực hiện các đề tài quốc tế với các đối tác, các trường đại học lớn trên thế giới.
 • Đầu mối hợp tác với các tổ chức, các trường đại học và các nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu tại Viện.
 • Tổ chức các hội thảo quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, là đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế International Conference on Business and Finance. 
 • Tổ chức các hội thảo chuyên đề
 • Xuất bản và công bố các ấn phẩm nghiên cứu

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. HCM ủy quyền ký các hợp đồng hợp tác nghiên cứu với các đối tác, các trường đại học và nhà khoa học trong và ngoài nước.

Office Photos

Active Jobs From Viện Nghiên cứu Kinh doanh