4.5

Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng

Add a review
  • Share:

Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 15
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

      Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng (MACDI) là một tổ chức khoa học - tài chính - xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận có trụ sở tại Việt Nam. Viện được cấp phép bởi Bộ khoa học và công nghệ, Viện hoạt động theo nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002. Viện là pháp nhân độc lập. Viện có con dấu riêng và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
      Hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ sau:
- Nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực tài chính vi mô và phát triển cộng đồng, tài chính vi mô với các đối tượng phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng bền vững (môi trường, giới, biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh hộ gia đình, tập thể)
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn; Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, triển khai các mô hình tài chính vi mô và phát triển cộng đồng; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Đào tạo nâng cao kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Office Photos

Active Jobs From Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng